Groep 7

Groep 7 inligting

Groep 7 inligting
GROEP 7 DRUKKERS EN UITGEWERS (PTY) LTD
REG NO: 2017/066212/07

E-pos: epos@groep7.co.za
(Kommunikasie verkieslik deur e-pos asb.)
Tel: 082 4490 574 / Faks: 086 514 1051

Pos: Posbus 14717, Sinoville, 0129
Perseel: Tambotieweg 776, Kameeldrif-oos, Pretoria

Webwerf: www.groep7.co.za
Boekwinkel: www.groep7-selfpublish-book.co.za

Download:
Self-publikasie in 7 Stappe
Skrywer inligting vir ISBN registrasie
Skrywer ooreenkoms vir verspreiding van boeke
Berekening van netto inkomste
Padkaart na perseel

Die mense van Groep 7
In 1996 begin Jaco en Ilette Strydom Groep 7 Drukkers as algemene drukkery. Op versoek van kliënte word algaande meer boeke gedruk en sedert 2008 is ontwikkeling gedoen om ‘n een-stop professionele diens te kan lewer vir die selfuitgewer.
Vandag word die voorbereiding en druk van kwaliteit boeke, handboeke en opleidingsmateriaal deur ‘n groep opgeleide vrouespan gedoen.
Netwerkstelsel met professionele programme in plek en ‘n databasis vanaf 1998 vir herdruk van boeke.
Digitale drukkers en doelgerigte toerusting vir die druk en bind van boeke op wêreldstandaard van POD (Print on demand).

Bestuur: Ilette en Liezl Strydom.
Administrasie: Mona Gouws.
Grafiese kunstenaars: Mariaan Lock en Liezl Strydom.
Produksiespan: Magda du Venage, Elzahn Gerard en Nicolette Vosser
Onafhanklike taalkundiges: Sandra Adams en Rentia Mynhardt.

Groep 7 Drukkers en Uitgewers setel in ‘n privaat maatskappy: Reg nr. 2017/066212/07.

Die Stigter
Jaco Strydom se legacy leef steeds voort in Groep 7. Sy liggaam is in 2008 met kanker (liposarkoom) gediagnoseer maar hy het steeds voluit gelewe. In sy boek “4 Beautiful Years” skryf hy, uit dankbaarheid vir ‘n tweede kans, van sy bergfietstoere tussen behandelinge en operasies deur. Met sy deursettingsvermoë het hy sy droom in 2012 verwesenlik deur 6,400km rondom SA te ry – met net sy fiets, tent en rugsak. Hy is in November 2013 terug na sy Hemelse Vader.
“To those who know him, Jaco Strydom‘s name is synonymous with phenomenal courage and inspiration. Always a keen mountain biker, he has successfully completed races including two Absa Cape Epic with his friend “The Pom”. In June 2008 he successfully completed the gruelling Freedom Challenge Race Across South Africa. Up until September 2008 he had had a life that most people would class as near-perfect.
In 2008, this near-perfect life was shaken to the core when Jaco was diagnosed with cancer. “Four Beautiful Years” is the story of his life since that day. Instead of opting to lie down in despair, Jaco got up and has seized each day with a ferocity that leaves one speechless. Planning cycling expeditions between chemotherapy and radiation treatments, solo-circumnavigating Lesotho on his mountain bike, riding Cape to Beit Bridge, and then carrying on to circumnavigate South Africa in 2012…
This is the story of a true hero: a victim who has become the ultimate victor. It will dwell in your heart long after you put the book down, and will inspire you to overcome life’s challenges, one day at a time.”
Jani Verster – Fellow Mountain Biker

Links:
His tours on Facebook and blogspot.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3195796208862&set=a.3195796168861.2151186.1084672199&type=3&theater
Sien www.Groep 7.co.za webwerf:
Kwela Interview
Freedom Challenge 2008
Around Lesotho 2010
Around Lesotho 2009
Bundu Cycle Adventures
Beit Bridge to Pietermaritzburg short description
Boek: http://groep7-selfpublish-books.co.za/home/80-4-beautiful-years-jaco-strydom.html

Fotos:
Jaco Strydom

Groep 7 information

Groep7 information
GROEP 7 PRINTERS AND PUBLISHERS (PTY) LTD
REG NO: 2017/066212/07

Email: epos@groep7.co.za (Preferred method of communication is email please)
Tel: 082 449 0574 / Fax: 086 514 1051

Post: P. O. Box 14717, Sinoville, 0129
Premises: 776 Tambotie Road, Kameeldrif East, Pretoria

Website: www.groep7.co.za
Online bookshop: www.groep7-selfpublish-book.co.za

Download:
Self-publishing in 7 steps
Author information for ISBN registration
Author agreement for distribution of book
Calculation of netto income
Road map to premises

The people of Groep 7

Jaco and Ilette Strydom started Groep 7 as a general printing company in 1996. Requests were made by clients to print books, and since 2008 we have been developing a one-stop professional service for the self-publisher.

  • Today the preparation and printing of quality books, manuals and study material is done by a professional team of qualified ladies.
  • Network systems with professional programs are in place and a data base has been in existence since 1998 for re-printing of books.
  • We have digital printers and equipment specific for printing and binding of books at world standard POD (Print on demand).

Management: Ilette and Liezl Strydom.
Administration: Mona Gouws.
Graphic Artists: Mariaan Lock and Liezl Strydom.
Production Team: Magda DuVenage, Elzahn Gerard and Nicolette Vosser
Independent Editors: Sandra Adams and Rentia Mynhardt.
Groep 7 Printers and Publishers is a private company: Reg no. 2017/066212/07.

Founder Jaco Strydom

The legacy of Jaco Strydom remains in Groep 7. In 2008 his body was diagnosed with cancer (Liposarcoma) but he continued to live life to the full. He wrote, in gratitude for a second chance, a book “4 Beautiful Years” about his mountain bike expeditions taken between treatments and operations. In 2012, through sheer perseverance, he realised his dream of a 6400Km circumnavigation of South Africa with his bike, tent and backpack! In November 2013 he went back to his Heavenly Father
“To those who know him, Jaco Strydom‘s name is synonymous with phenomenal courage and inspiration. Always a keen mountain biker, he has successfully completed races including two Absa Cape Epic with his friend “The Pom”. In June 2008 he successfully completed the gruelling Freedom Challenge Race Across South Africa. Up until September 2008 he had had a life that most people would class as near-perfect.
In 2008, this near-perfect life was shaken to the core when Jaco was diagnosed with cancer. “Four Beautiful Years” is the story of his life since that day. Instead of opting to lie down in despair, Jaco got up and has seized each day with a ferocity that leaves one speechless. Planning cycling expeditions between chemotherapy and radiation treatments, solo-circumnavigating Lesotho on his mountain bike, riding Cape to Beit Bridge, and then carrying on to circumnavigate South Africa in 2012…
This is the story of a true hero: a victim who has become the ultimate victor. It will dwell in your heart long after you put the book down, and will inspire you to overcome life’s challenges, one day at a time.”

Jani Verster – Fellow Mountain Biker
Book: http://groep7-selfpublish-books.co.za/home/80-4-beautiful-years-jaco-strydom.html
Tours
Kwela Interview
Freedom Challenge 2008
Around Lesotho 2010
Around Lesotho 2009
Bundu Cycle Adventures
Beit Bridge to Pietermaritzburg short description

Fotos
Jaco Strydom