Boekhandelaars / Booksellers

Boekhandelaars

(Boekwinkels alleenlik - individuele bestellings beskikbaar by die volgende skakel: http://groep7-selfpublish-books.co.za/)
Welkom aan almal betrokke by Boekwinkels!
Hiermee die geselekteerde boeke van skrywers wat as self-uitgewers hulle boeke publiseer. In die regterkantste kolom is die boeke volgens skrywers alfabeties gesorteer. Groep 7 Drukkers se professionele span verseker die kwaliteit van voorbereiding en druk van boeke. Plaas asb. bestellings per epos aan Mona Gouws by epos@groep7.co.za.
Indien u nog nie as boekhandelaar geregistreer is nie, epos asb. die volgende inligting aan Ilette Strydom by epos@groep7.co.za: Boekwinkel naam, Registrasienommer, Kontakpersoon, Epos adres, Volledige straat adres en Kontaknommer.
Ooreenkoms in 'n neutedop
  1. Bestellings deur boekwinkels word slegs vanaf hierdie lys aanvaar.
  2. Afslag vir boekwinkels is 45%.
  3. Op bestellings van minder as 5 boeke word koerierkoste gehef.
  4. Aanvraag vir kredietnota op foutiewe boeke moet binne 7 dae na ontvangs van betrokke bestelling geskied.
  5. Met elke bestelling van 10+ boeke, ontvang die boekwinkel 'n gratis boek van ons keuse uit hierdie geselekteerde lys.

Booksellers

(Booksellers only - individual orders available at the following link: http://groep7-selfpublish-books.co.za/)
Welcome to everyone involved in Bookshops!
Herewith the selected books of self-published authors. In the right hand column find books in alphabetical order by author. Groep 7 Drukkers' professional team ensures the quality of the preparation and printing of books. Please place your orders via email to Mona Gouws at epos@groep7.co.za.
If you are not yet registered as a bookseller with us, please email the following info to Ilette Strydom at epos@groep7.co.za: Bookshop name, Registration number, Contact person, Email address, Full street address and Contact number.
Agreement in a nutshell
  1. Orders from booksellers are only accepted from this list.
  2. A discount of 45% applies to booksellers.
  3. On orders totalling less than 5 books, courier costs will be added.
  4. A credit note on faulty books must be requested within 7 days after receiving the applicable order.
  5. On any order of 10+ books, the bookshop will receive a free book of our choice from the selected list.