Skrywers wêreld / Author’s world

Skrywers wêreld

Skrywers betree 'n nuwe wêreld met self-publisering van hul boeke

Welkom by Groep 7 Drukkers en Uitgewers (Pty) Ltd 2017/066212/07 wat hierdie opwindende reis vir jou makliker gaan maak.

Alle boeke kan self gepubliseer word. Tipe boeke wat self-uitgewers al deur Groep 7 laat voorberei en druk het sluit onder andere in:

 • Waar ‘n leemte in die mark gevul word bv. opleiding in kleuterskole, wiskunde, musiekinstrumente, lugvaartkunde, etiek en ander handboeke en opleidingsmateriaal;
 • Suider-Afrika se geskiedenis, grensoorloë, weermag, polisie, omgewings inligting, helde, opspraakwekkende gebeure ens. waaroor skrywers besondere kennis het;
 • Besondere ervarings of ondervindings;
 • Kinderboeke, stories, romanse en selfs inkleurboeke.
 • Nalatenskap van families en individuele sonder doel om wins te maak;
 • Christelike lektuur wat ‘n wye verskeidenheid insluit.

Tradisionele Uitgewers

Normaalweg is die eerste gedagte by skrywers om hul boek aan ‘n bekende uitgewer te gee om te publiseer. Die uitgewers doen marknavorsing oor watter tipe boeke lesers graag wil lees wat dan bepaal watter boeke hul publiseer. Ongelukkig word slegs ‘n klein persentasie gekies uit al die manuskripte wat hulle ontvang.

Selfuitgewers

Indien jou boek nie die tradisionele roete kan volg nie, kan jy self-publiseer. Jy kan selfs van die begin af besluit om hierdie roete te volg met die volgende voordele:

 • Jy hoef niemand te oortuig dat jou boek gepubliseer behoort te word nie;
 • Kopie- en verspreidingsregte bly in jou hande;
 • Jy het inset in al 7 stappe van publisering;
 • Boeke kan gedruk word binne enkele weke nadat dit geskryf en taalkundig versorg is.
 • Lees gerus die suksesverhaal van ‘n bekende selfuitgewer nl. SJA de Villiers wat “Kook en Geniet” geskryf het: af.wikipedia.org/wiki/Kook_en_Geniet.

Groep 7 het ‘n besondere konsep in plek gestel vir self-uitgewers, vir die voorbereiding en druk van kwaliteit boeke, wat dit koste-effektief maak sonder ? groot kapitaaluitleg. Die voordeel is ook dat alles onder een dak gedoen word en daarom kan ons die tyd en kwaliteit daarvan bestuur.
Die skrywer het die keuse om self van die voorbereidingswerk te doen, waarmee ons kan adviseer. Alternatief kan Groep 7 se personeel dit professioneel doen teen minimale koste. Daarna kan die skrywer deurlopend boeke bestel soos nodig en selfs veranderinge of regstelling deurgee voor ‘n herdruk.


Stap 1 - Skryfkuns
Die boek is uit die aard van die saak die kern waaroor selfuitgewery gaan. Alhoewel sommige skrywers talent en gawes het, voeg dit waarde by die boek om die fynere kuns van skryf te verstaan en toe te pas. Gaan kyk o.a. na die volgende webwerwe vir verskeie kursusse en wenke:

www.savryskutskrywer.co.za
pnskryf.wordpress.com (Die Skryfbesigheid)
ATKV-skryfskool – kobie.vanaswegen@nwu.ac.za

Opstelling
Die boek word waarskynlik in Microsoft Word geskryf wat die proeflees en redigering daarvan vergemaklik. Hier volg ook ‘n basiese riglyn vir die volgorde van die inligting in die boek. Ons kan ook ‘n templaat voorsien. Vir volledige inligting lees gerus in die inligtingsboekie “Self-uitgewery in 7 stappe”.
Eerste Bladsy – Titelblad
Tweede Bladsy – Kopiereg en algemene inligting

 • Die woord “Kopiereg” en/of die Kopiereg simbool © tesame met die uitgewer se adres en kontakbesonderhede verskyn hier. Dit bevestig dat die kopiereg van die boek die eiendom van die skrywer is. Daarna verskyn die ISBN en datum (maand en jaar) van die eerste druk en die datums van enige herdrukke. (Groep 7 kan die ISBN-nommer namens skrywers registreer en koste is druk van 1 boek plus R50.)
 • Gee gerus ook erkenning aan persone wat die taalkundige versorging, vertaling, bladuitleg en buitebladontwerp gedoen het en, in die geval van foto’s, waar en deur wie dit geneem is.
 • Die drukkers se naam en adres word laastens bygevoeg

Derde Bladsy – Opgedra
Vierde Bladsy – Erkenningsblad
Vyfde Bladsy – Inhoudsopgawe
Sesde Bladsy – Voorwoord
Inhoud van Boek – Inleiding en Hoofstukke
Laaste Bladsye – Bibliografie en/of Outeur se Profiel.
Belangrik: Wees ingelig aangaande die riglyne oor kopiereg en beleid vir die gebruik van Bybelaanhalings van Suid-Afrikaanse Bybels. Basies riglyne: Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika verleen graag toestemming aan outeurs en uitgewers om tot vyf honderd (500) verse van die Bybel in enige formaat (geskrewe, visueel, elektronies of oudio) aan te haal. Die aangehaalde verse mag egter nie meer as vyftig persent (50%) van ‘n volledige boek van die Bybel, of meer as vyf en twintig persent (25%) van die totale teks van die werk waarin hulle aangehaal word, uitmaak nie, anders moet voorafgaande skriftelike toestemming verkry word.
Erkenning van kopiereg voorbeeld: “© Aanhalings uit die Bybel in (taal, datum, uitgawe) – met verlof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Stap 2 - Taalkundige versorging
Wees voorbereid dat hierdie stap heelwat tyd en kostes kan neem. Verdere waarde kan tot die boek gevoeg word om die taalversorging deur ? professionele taalkundige te laat doen. Aangesien dit egter duur kan wees, neem tyd om die regte persoon te vind. Alternatief kan familie en vriende, wat kennis het, van onskatbare waarde wees om die boek taalkundig te versorg en insette te lewer. Kontak Groep 7 gerus vir verwysing na kundiges of vind die regte persoon vir jou boek op die volgende webwerwe, om maar enkeles te noem:
www.savryskutskrywer.co.za
www.editors.org.za
www.editorsguildsa.org

Skrywers het ook die keuse om van die taalkundiges wat deel van Groep 7 se span is,kwotasies aan te vra. Hulle werkswyse is soos volg:

 • Basiese evaluasie van die boek word gedoen teen R350;
 • Die kwotasie volgens die aantal woorde van jou boek en die omvang van die taalkundige versorging benodig, word per e-pos aan jou gestuur. Die verskillende moontlikhede bestaan:
  • Regstelling van spelling, tikfoute, leestekens, spasiërings. (R5.50 per bladsy indien ons bladuitleg doen);
  • Bykomend ook grammatika en sinskonstruksie (12-18 sent per woord);
  • Spesiale kwotasie sal egter gegee word vir handboeke en waar besonder meer inset gelewer word om bv. die boek se volgorde te orden of as medeskrywer deel van die boek te word.
 • Vertaling kan ook gedoen word en kontak ons gerus vir meer inligting.

Author's world

Authors enter a new world when they self-publish their books

Welcome to Groep 7 Drukkers en Uitgewers (Pty) Ltd 2017/066212/07 and trust we will make your journey an enjoyable experience.

All books can be self-published. Types of books which Groep 7 assisted the self-publisher with the preparation:

 • Books filling a gap in the market e.g.: training material for pre-school teachers, mathematics, musical instruments, aviation, ethics, law, health, etc;
 • South African history, border wars, defense force, police force, environmental, well known people and events the author have particular knowledge of;
 • People writing about some unique experience or adventure;
 • Children books, stories and fiction;
 • Legacies of families or individuals without profit as objective;
 • Christian books with a large variety of subjects;

Traditional Publishers
The first thought authors might have is to find a well-known publisher to publish their book. The publishers do market research to establish what readers want and then print books to meet their needs. Unfortunately only a small percentage of manuscripts they receive are published.
Self-publishers
If your book is not published in the traditional way, you can self-publish or you can even decide to follow this route from the start with the following advantages:

 • You do not have to convince anyone that your book needs to be published;
 • The copyright and distribution rights remain in your hands;
 • You remain involved in all 7 steps of the publishing process;
 • Your book can be printed within weeks of writing and completion of editing.
 • Please read the success story of the well-known author SJA de Villiers who wrote and self-published “Kook en Geniet”: af.wikipedia.org/wiki/Kook_en_Geniet

Groep 7 has developed a unique system for the preparation and printing of quality books for the self-publisher without the necessity of a huge capital outlay. The added advantage is that everything is done under one roof, enabling us to manage time and quality.
This also means that the author has the choice to do some of the preparation of the book, and we can provide advice. Alternatively staff at Groep 7 can do it professionally at minimal cost. Thereafter the author may order books recurrently as needed and can even make changes or corrections before a re-print.


Step 1 - The art of writing
Books are what self-publishing is all about. Although some writers have the talent and gist of writing, value can be added to books by understanding and applying the finer art of writing. Have a look, amongst others, at the following websites for various writing courses and writing tips:
www.writersbureau.com
www.thereadingtub.com
www.sawriterscollege.co.za

Setup
The book will probably be written in Microsoft Word which will make editing easier. The following is a guideline for the sequence of the book. We can send a template and you can find more information in our information booklet “Self-publishing in 7 Steps”.
Page One – Title Page
Page Two – General Information

 • The word “Copyright” and/or the copyright symbol © accompanied by the publisher’s address and contact details appear here. Thereafter the ISBN, date (month and year) of the first print and the date of any re-print. This confirms that the copyright of the book is the property of the author.
 • It is a good idea to acknowledge who the people are that did the editing, translation, typographic layout and cover design, and in the case of photos, where it was taken and by whom.
 • Lastly the printers name and address.

Page Three – Dedication
Page Four – Acknowledgement
Page Five – Contents
Page Six – Foreword
Body of Book – Introduction and Chapters
Last page – Bibliography and/or about the author.
Important: Please be informed on the copyright & permissions guidelines for use of text from South African Language Bibles. General guideline: The BIBLE text of the Afrikaans, Northern Sotho, Southern Sotho, Tswana, Southern Ndebele, Swati, Xhosa, Zulu, Tsonga and Venda Bibles and New Testaments may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without written permission, providing the verses quoted do not amount to 50% of a complete book of the Bible nor do the verses account for twenty-five percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. This permission is contingent upon an appropriate copyright acknowledgment – (see below). One copy of any product offered for sale, marked “copyright copy”, must be sent free of charge to the Bible Society of South Africa, for attention: Copyright Manager.”
Copyright acknowledgment example: “© The Bible – Scripture taken from the Bible in (language, date and edition) with permission from (publisher).”

Step 2 - Linguistic care
This step can be very time consuming and therefore costly. However it is very important for a reader to enjoy the book and to think highly of the content. Additionally, value can be added to the book when the editing is done by a professional if necessary. This process can be expensive, therefore take the time to find the right person. Family and friends who have knowledge can make a considerable contribution in assisting with the editing of books and making suggestions. Feel free to contact Groep 7 who can direct you to professionals; alternatively find the right person for your book by visiting the following web page:
www.safrea.co.za
www.editors.org.za
www.editorsguildsa.org

The professionals Groep 7 refer you to, follow these procedures:

 • Basic evaluation of your book is done for R350;
 • A quotation, taking into account the total quantity of words and the type of editing needed, will be e-mailed to you. The following is an indication of cost:
  • Correction of spelling mistakes, typing errors and punctuation (R5.50 per page when we do book lay out);
  • In addition to the above, correction in grammar and construction of sentences (12-18 cents per word);
  • Special quotations will be given for training material where more input is required as editor;
 • Translation can also be done and you are welcome to contact us.