Stap 1 – Skryf

 

Skryfkuns

Die boek is uit die aard van die saak die kern waaroor self-uitgewery gaan. Alhoewel sommige skrywers talente en gawes het, voeg dit waarde by die boek om die fynere kuns van skryf te verstaan en toe te pas. Verskeie kursusse en wenke is op die internet beskikbaar.

 

Opstelling

Die boek word waarskynlik in Microsoft Word geskryf wat die teksversorging (editing) en proeflees daarvan vergemaklik. Hier volg ook ʼn basiese riglyn vir die volgorde van die inligting in die boek. Die voordeel van self-uitgewery bly dat die skrywer self kan besluit en dit verander. Onewe bladsynommers verskyn wel altyd aan die regterkant van ʼn oop boek (spread).

Half-titelblad/Resensies en Boekelys

Opsioneel vooraf.

Eerste Bladsy – Titelblad

Die titel van die boek en skrywer se naam verskyn hier.

Tweede Bladsy – Algemene inligting

  • Die woord ‘Kopiereg’ en/of die Kopiereg simbool © tesame met die uitgewer se adres en kontakbesonderhede verskyn hier. Dit bevestig dat die kopiereg van die boek die eiendom van die skrywer is.
  • Daarna verskyn die ISBN (opsioneel) en datum (maand en jaar) van die eerste druk en die datums van enige herdrukke.
  • Gee gerus ook erkenning aan persone wat die taalkundige versorging, vertaling, bladuitleg en buitebladontwerp gedoen het en in die geval van foto’s, sketse of prente gebruik, die betrokke kopiereg inligting (waar en deur wie dit geneem/geteken is of waar dit aangekoop is).
  • Die drukkers se naam en adres word laastens bygevoeg.

Die volgende bewoording dien as voorbeeld vir die omskrywing van die kopiereg:

Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer of in enige vorm of langs enige elektroniese of meganiese weg weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring, plaat- of bandopname, mikroverfilming of enige ander stelsel van inligtingsbewaring.”

Belangrik: Wees ingelig aangaande die riglyne oor kopiereg en beleid vir die gebruik van Bybelaanhalings van Suid-Afrikaanse Bybels. Vir meer inligting, epos copyright@biblesociety.co.za

Basiese riglyne: Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika verleen graag toestemming aan outeurs en uitgewers om tot vyf honderd (500)* verse van die Bybel in enige formaat (geskrewe, visueel, elektronies of oudio) aan te haal. Die aangehaalde verse mag egter nie meer as vyftig persent (50%)* van ʼn volledige boek van die Bybel, of meer as vyf en twintig persent (25%)* van die totale teks van die werk waarin hulle aangehaal word, uitmaak nie, anders moet voorafgaande skriftelike toestemming verkry word.

Erkenning van kopiereg voorbeeld: “© Aanhalings uit die Bybel in (taal, datum, uitgawe) – met verlof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.”

*Spesifikasies kan verskil tussen die verskillende vertalings.

ISBN: Registrasie en administrasie namens die skrywer – R200. Digbundels en boeke vir beperkte mark benodig nie ISBN nie. Indien verlang, epos versoek aan marietjie.debeer@nlsa.ac.za om self aansoek te doen.

Derde Bladsy – Opgedra (oop agterkant)

Spesiale inligting word hier geplaas bv. indien die boek opgedra word aan ʼn persoon wat die inspirasie tot die skryf van die boek was.

Vierde Bladsy – Inhoudsopgawe

ʼn Inhoudsopgawe word gewoonlik slegs in nie-fiksiewerk gebruik wat dele en hoofstukke bevat. ʼn Inhoudsopgawe is minder algemeen in fiksiewerk, maar kan gebruik word in kortverhale of as die werk unieke hoofstuktitels bevat. Dit word nie gebruik as hoofstukke slegs genommer is nie.

Erkenningsblad

Erkenning word hier aan enigeen gegee wat behulpsaam was, inset gelewer het, of jou ondersteun en gemotiveer het met die skryf van jou boek.

Voorwoord en/of Inleiding

Die voorwoord of inleiding kan geskryf word om die agtergrond te skets wat aanleiding gegee het tot die publikasie van die boek en om meer van die boek te verduidelik.

Die voorwoord kan ook die skrywe van ander (dalk bekende) persone wees wat reeds jou boek gelees het.

Inhoud van Boek – Hoofstukke

Die inhoud van die boek kom na die Voorwoord, Inleiding, ens. en die eerste hoofstuk begin gewoonlik op ʼn onewe bladsy.

Laaste Bladsye

Resensies, Boekelys (opsioneel vooraf), Bibliografie, Outeur se profiel, Indeks en Bylae.